Ông Đào Trọng Kim Bộ trưởng Bộ Giao thông công chính

Chính phủ lâm thời do Chủ tịch Hồ Chí Minh thành lập sau cách mạng tháng 8 năm 1945, có 16 Bộ trưởng. Trong đó có một người họ Đào, đó là Đào Trọng Kim, Bộ trưởng Bộ Giao thông Công chính.

Một Bộ với các phương tiện vận tải, xe lửa, ô tô còn thô sơ, chỉ hơn một năm sau đó (12/1946) bước vào cuộc Kháng chiến chống Pháp thần kỳ. Bộ Giao thông Công chính đã là nòng cốt trong việc huy động toàn dân tham gia vận chuyển, với những phương tiện thô sơ như xe đạp thồ, đôi vai gánh gồng của những người phụ nữ, đôi chân trần của người lính, chống lại và chiến thắng các phương tiện vận tải cơ giới, xe tăng, máy bay của thực dân Pháp. Ông Đào Trọng Kim là người đã có được cái vinh quang mở đầu ấy.