0963690006 info.kinglandmedia@gmail.com

Quy chế hoạt động

I. Nguyên tắc chung

Sàn giao dịch thương mại điện tử Xaydungnhadat.com (sau đây gọi là “Xaydungnhadat.com”) do Công ty Cổ phần PropertyGuru Việt Nam làm chủ sở hữu. Xaydungnhadat.com là sàn giao dịch thương mại điện tử cung cấp thông tin bất động sản, dịch vụ bất động sản trong và ngoài nước cho cá nhân, tổ chức có nhu cầu về bất động sản và các dịch vụ khác liên quan đến bất động sản.
Thành viên tham gia Xaydungnhadat.com là các cá nhân, tổ chức đã đăng ký thành viên và các cá nhân, tổ chức vãng lai đã kê khai thông tin bắt buộc được Sàn Xaydungnhadat.com chính thức công nhận và cho phép sử dụng dịch vụ do Xaydungnhadat.com cung cấp.

Thành viên tham gia Xaydungnhadat.com được quyền tự do tìm hiểu và thỏa thuận với bên có nhu cầu trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên.

Bất động sản, dịch vụ liên quan đến bất động sản trong các nội dung tin, baner quảng cáo … được đăng trên Xaydungnhadat.com phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan, không thuộc các trường hợp cấm kinh doanh, cấm quảng cáo theo quy định của pháp luật

Mọi hoạt động được thực hiện tại Xaydungnhadat.com được thực hiện một cách tự do, bình đẳng, công khai, minh bạch và đảm bảo quyền lợi hợp pháp của thành viên.

II. Quy định chung

1. Đối tượng áp dụng

Quy chế này được xây dựng trên cơ sở tuân thủ pháp luật Việt Nam hiện hành và áp dụng cho các thành viên đăng ký tham gia, sử dụng dịch vụ đăng tin, đăng baner quảng cáo
Thành viên khi tham gia vào Xaydungnhadat.com có trách nhiệm nghiên cứu kỹ quy chế hoạt động của Xaydungnhadat.com và chịu trách nhiệm pháp lý đối với mọi hoạt động, tin, baner quảng cáo … đã đăng.

2. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định mục đích và nguyên tắc hoạt động.  Đồng thời, quy định những nguyên tắc xử sự chung của các thành viên tham gia và sử dụng dịch vụ.

3. Quy định về thành viên tham gia 

Thành viên tham gia Xaydungnhadat.com hay người sử dụng dịch vụ của Xaydungnhadat.com là người có nhu cầu đăng tin bán, cho thuê, mua, thuê bất động sản và các dịch vụ khác (nếu có) tại Xaydungnhadat.com (sau đây gọi là “Người đăng tin”).
Người đăng tin được phép đăng tin sau khi kê khai thông tin bắt buộc hoặc hoàn tất thủ tục đăng ký thành viên theo quy định. Người đăng tin phải là các cá nhân, tổ chức đáp ứng các điều kiện của pháp luật và Quy chế này, bao gồm và không giới hạn như:
– Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự;
– Tuân thủ các điều khoản trong Quy chế này về việc sử dụng dịch vụ;
– Bảo vệ tài khoản, mật khẩu đăng nhập và giám sát các thông tin liên quan đến tài khoản của mình. Chịu toàn bộ trách nhiệm trong trường hợp tài khoản của Người đăng tin được sử dụng bởi bất cứ ai mà Người đăng tin cho phép truy cập và sử dụng.
– Toàn bộ thông tin Người đăng tin cung cấp cho Xaydungnhadat.com là chính xác, đầy đủ, và được cập nhật kịp thời ngay sau khi có sự thay đổi.

III. Điều khoản áp dụng

Quy chế của Sàn giao dịch thương mại điện tử Xaydungnhadat.com chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/02/2020. Sàn giao dịch điện tử Xaydungnhadat.com có quyền và có thể thay đổi Quy chế này bằng cách thông báo lên Sàn giao dịch thương mại điện tử Xaydungnhadat.com cho các thành viên biết. Việc thành viên tiếp tục tham gia sử dụng Xaydungnhadat.com sau khi Quy chế sửa đổi được công bố đồng nghĩa với việc thành viên đã chấp nhận Quy chế sửa đổi này.
Quy chế hoạt động sẽ được Xaydungnhadat.com cập nhật bổ sung liên tục, thường xuyên trên Xaydungnhadat.com và có hiệu lực sau 05 ngày kể từ ngày đăng tải như một thông báo trước đến tất cả thành viên. Mọi thành viên có nghĩa vụ tự kiểm tra và cập nhật các thay đổi và có trách nhiệm tuân theo quy chế đang có hiệu lực khi giao dịch