UBND tỉnh Quảng Nam thống nhất chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với Dự án Khu du lịch sinh thái Thuận Tình tại xã Cẩm Thanh, thành phố Hội An của Công ty Cổ phần Du lịch Thuận Tình Hội An.

Ngày 13/12/2021, ông Trần Văn Tân – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam ký Công văn số 8899/UBND-KTTH về việc chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với Dự án Khu du lịch sinh thái Thuận Tình.

 

Bên cạnh phố cổ Hội An sắp có khu du lịch sinh thái mới!

Một dự án lớn nằm ven sông Thu Bồn, đoạn qua phố cổ Hội An

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Nam thống nhất chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với Dự án Khu du lịch sinh thái Thuận Tình tại xã Cẩm Thanh, thành phố Hội An của Công ty Cổ phần Du lịch Thuận Tình Hội An theo các nội dung báo cáo thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu UBND thành phố Hội An làm việc với Công ty Cổ phần Du lịch Thuận Tình Hội An để báo cáo UBND tỉnh về phương án thiết kế và hoạt động của dự án để đảm bảo đúng định hướng đối với các dự án hoạt động trên các cồn nổi giữa sông Thu Bồn.

Theo đó chỉ bố trí tỷ lệ không quá 10% diện tích để khai thác thương mại – dịch vụ, phần diện tích còn lại quy hoạch công viên và doanh nghiệp chịu trách nhiệm bố trí kinh phí đầu tư công viên, trồng cây xanh theo quy hoạch được duyệt (bao gồm duy tu, bảo dưỡng hằng năm) và chỉ được hoạt động sau khi hoàn thành đầu tư công viên.

UBND tỉnh Quảng Nam giao Sở Kế hoạch và Đầu tư căn cứ ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh để tham mưu bổ sung nội dung này vào Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án sau khi UBND tỉnh làm việc với nhà đầu tư.

Theo Cafeland